Kapcsolattartói adatkezelési tájékoztató
Hatály: 2019. június 1.

Hatály: 2022. augusztus 01.

 

A www.drfeketelegal.hu honlap (a továbbiakban: honlap) üzemeltetője, Dr. Fekete Bálint Ügyvédi Iroda (székhely: H-9024 Győr, Baross Gábor út 73. I/3., képviseli: Dr. Fekete Bálint alapító tag, irodavezető ügyvéd, Győri Ügyvédi Kamara, kamarai azonosító száma: 36073084) a továbbiakban: adatkezelő) ezúton tájékoztatja a honlapon keresztül biztosított kapcsolatfelvételt igénybe vevő látogatóit (a továbbiakban: érintett) a kapcsolatfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint felhasználó jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről, az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban.

1. ADATKEZELŐ

Név: Dr. Fekete Bálint Ügyvédi Iroda

Képviseli: Dr. Fekete Bálint LL.M. ügyvéd, alapító tag, irodavezető ügyvéd
Székhely: H-9024 Győr, Baross Gábor út 73. I/3.
Kamara: Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara
Kamarai azonosító száma: 36073084
Adószám: 19320265-2-08
Telefon: +36 96 825676, +36 30 1755653
E-mail: iroda@drfeketelegal.hu
Honlap: www.drfeketelegal.hu

 

2. FOGALMAK

Adatkezelő: Dr. Fekete Bálint Ügyvédi Iroda, a honlap üzemeltetője.
Érintett: az adatkezelővel a kapcsolatot a honlapon keresztül felvevő személy.

3. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján az adatkezeléssel érintett személy hozzájárulása.

Érintett az adatok kezeléséhez a hozzájárulást az alábbiak szerint adja meg:

Amikor az adatokat megadja az Adatkezelő számára, az Érintettnek engedélyt kell adnia az adatkezelésre oly módon, hogy „Az adatkezelési tájékoztatót megismertem, személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok” szöveg melletti jelölőnégyzetet kijelöli. Amennyiben az engedélyét nem adja meg, akkor az adatkezelés nem valósul meg, amennyiben a nevét és e-mail címének kezeléséhez nem járul hozzá, a honlapon keresztül nem tud kapcsolatot felvenni adatkezelővel.

ADATKEZELŐ FELHÍVJA ÉRINTETT FIGYELMÉT, HOGY HARMADIK SZEMÉLY SZEMÉLYES ADATAINAK TOVÁBBÍTÁSA ESETÉN, A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁHOZ MEGFELELŐ JOGALAPPAL KELL RENDELKEZNIE. ADATKEZELŐ A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁRA VONATKOZÓ JOGALAP IGAZOLÁSÁT KÉRHETI, AZ ADATTOVÁBBÍTÁS JOGALAPJA IGAZOLÁSA HIÁNYA ESETÉN A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉT AZONNALI HATÁLLYAL MEGSZÜNTETI!

Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása:

Érintett az adatkezeléshez történő hozzájárulását az iroda@drfeketelegal.hu levelezési címre küldött levéllel írásban vonhatja vissza. Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

4. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA ÉS KÖZZÉTÉTELE

Az adatkezelő bármikor egyoldalúan jogosult a jelen adatkezelési tájékoztatót módosítani. Az adatkezelő az adatkezelési tájékoztatót, annak módosítását a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt adatkezelési tájékoztatót a honlapon, az Adatkezelési tájékoztató menüpontban teszi közzé, folyamatosan elérhetővé.

A módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba. Amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, és az adatkezelés módosítása az adatkezelést érdemben érinti, az adatkezelő az adatkezeléshez az érintett ismételt hozzájárulását kéri.

Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

5. A KAPCSOLATFELVÉTELLEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KEZELT SZEMÉLYES ADATOK

5.1 Adatkezelő a személyes adatokat, az alábbi célból, az itt meghatározott ideig kezeli:

Kezelt személyes adat Adatkezelés célja Megőrzési idő
Név, e-mail cím, telefonszám Kapcsolattartás Hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a kapcsolatfelvételtől számított 6 hónapig, amennyiben a kapcsolatfelvétel alapján ügyvédi megbízási jogviszony jön létre, a megbízás tárgyához kapcsolódó adatkezelésre irányadó szabályok szerint kerül sor az adatok őrzésére

6. A SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELŐK KÖRE

6.1. Az adatkezelő elérhetőségei és adatai az 1. pontban találhatók.
Az adatkezelő részéről az adatokhoz az adatkezelő munkavállalói férnek hozzá abban a körben, amely munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges.

6.2. Az adatfeldolgozók
Adatai kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat vesz adatkezelő igénybe. Az alábbi adatfeldolgozók végzik adatai feldolgozását:

Adatfeldolgozó neve és címe Adatfeldolgozás célja
GYŐR.NET Internetszolgáltató Kft. (9024 Győr, Közép utca 16., Cg.: 08-09-011629) Tárhelyszolgáltatás

6.3. Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:
Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles.

6.4. A személyes adatok továbbítása
Személyes adatok harmadik személyek részére, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére – jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelezőjogi aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek kivételével, akik egyedi ügyben folytatott vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatot az adatkezelőtől – a jelen pontban leírtakon túl nem kerülnek továbbításra.

6.5. A személyes adatok kezelésének módja
A személyes adatokat adatkezelő a levelezőrendszerében kezeli, telefonszám megadása esetén a telefonon történő kapcsolatfelvételhez használt eszközön kezeli.

7. A SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGOK ÉS AZOK GYAKORLÁSA

7.1. Hozzáférési jog: Tájékoztatást kérhet arról, hogy adatkezelő kezeli-e személyes adatait, ha igen, milyen személyes adatát, milyen adatkezelési célból, milyen forrásból, várhatóan mennyi ideig kezeli, ha ez nem lehetséges, melyek a megőrzési idő meghatározásának szempontjai. Az érintett tájékoztatást kérhet továbbá arra vonatkozóan, hogy az adatkezelő mely címzettekkel, címzetti kategóriákkal közölte, illetve fogja közölni a személyes adatát, különös tekintettettel a harmadik országbeli címzettekre és nemzetközi szervezetekre, történik-e automatizált döntéshozatal, profilalkotás a személyes adatok kezelésével kapcsolatban.

7.2. Helyesbítési jog:
Ha adatai változnak, vagy rosszul kerültek rögzítésre, az érintett kérheti adatai helyesbítését, javítását, pontosítását. Adatait rendszeresen ellenőrizze, és adatai változásáról legkésőbb 15 napon belül értesítse adatkezelőt, hogy adatbázisa mindig naprakész és pontos legyen!

7.3. Törlési jog:
Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő az általa kezelt adatait törölje.

7.4. Adatkezelés korlátozásához való jog:
Érintett kérheti, hogy az adatkezelést adatkezelő korlátozza, ha:
– vitatja annak pontosságát, a pontosság adatkezelő általi ellenőrzésének időtartamára,
– vitatja az adatkezelés jogszerűségét, és az adat felhasználásának korlátozását kéri,
– azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli, bár az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra,
– tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a felhasználó jogos indokaival szemben.

7.5. Adathordozhatósághoz való jog:
Az érintett kérheti adatai hordozását, amely joga gyakorlásával kérheti, hogy a jogszabályban meghatározott típusú adatait adja ki adatkezelő a részére, vagy ilyen külön kérése és felhatalmazása alapján adja át közvetlenül más, az érintett által megjelölt szolgáltatónak. Az adathordozhatósági kérelmet csak az érintett által megadott, adatkezelő által az érintett hozzájárulása alapján és automatizáltan kezelt adatokra lehet előterjeszteni.

7.6. Hozzájárulás visszavonásához való jog:
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén, a hozzájárulás bármikor visszavonható, amely azonban nem érinti a hozzájárulása visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét.

7.7. Jogok gyakorlása:
Felhasználó a jogait az iroda@drfeketelegal.hu e-mail címre küldött írásbeli megkereséssel gyakorolhatja. Adatkezelő a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, az intézkedésről, vagy az intézkedés elmaradásának indokáról a felhasználót legkésőbb 1 hónapon belül értesíti. Az 1 hónapos határidő a kérelem összetettségére, és a kérelmek számára tekintettel, 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a felhasználót.

8. JOGORVOSLAT

8.1 A személyes adatok kezelésével kapcsolatban az érintett panaszával elsődlegesen az adatkezelőhöz fordulhat. Panaszát az iroda@drfeketelegal.hu e-mail címre küldheti, vagy postai úton az adatkezelő székhelyére küldött levélben terjesztheti elő.

8.2 Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban érintettet jogsérelem érte, bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (naih.hu, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni (www.birosag.hu/torvenyszekek).

9. ADATBIZTONSÁG

A személyes adatokat adatkezelő a tárhelyszolgáltató szerverein őrzi, melyek kimondottan e feladatra lettek tervezve. A tárhelyszolgáltató teljes körű napi biztonsági mentéseket alkalmaz arra az esetekre, ha valamilyen programhiba, vagy személyi (esetleg programozói) mulasztás miatt egy korábbi állapotot kell visszaállítani az archív állományokból. A szervereket klimatizált teremben állandó hőmérsékleten, állandó páratartalommal tárolja, a tűzvédelmet aspirációs, nagy érzékenységű tűzérzékelő rendszer, automatikus, gázzal történő oltás biztosítja. A fizikai védelemről 24 órás állandó felügyelet gondoskodik, be- és kilépéseket kísérő biztonsági ellenőrzés mellett. Tárhelyszolgáltató a terem történéseit videokamerákkal rögzíti.

A honlapra történő illetéktelen bejelentkezés megakadályozása érdekében az adatkezelő biztonsági intézkedéseket alkalmaz, a honlap védelme érdekében. A levelezőrendszerhez, telefonhoz való illetéktelen hozzáférés érdekében adatkezelő a hozzáférést korlátozó biztonsági intézkedéseket alkalmaz.

H-9024 Győr, Baross Gábor út 73. I/3.

Tájékoztatjuk, hogy a honlapunkon elérhető tartalmak nem minősülnek jogi tanácsadásnak, a weboldal kizárólag azt a célt szolgálja, hogy bemutassuk ügyvédi irodánkat és általános jellegű információkkal szolgáljunk. A weboldalon található tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, így annak részben vagy egészében történő másolása kizárólag a weboldal üzemeltetőjének előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

Ezt a honlapot a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamarában bejegyzett Dr. Fekete Bálint Ügyvédi Iroda (képviselő: Dr. Fekete Bálint alapító tag, irodavezető ügyvéd) tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amelyek az ügyféljogra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

ImpresszumAdatkezelési tájékoztatóKapcsolattartói adatkezelési tájékoztatóÁltalános szerződési feltételek

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezettek a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Adatkezelési tájékoztató

Kapcsolattartói adatkezelési tájékoztató

Cookie-k törlése, engedélyezése és kezelése a Chrome-ban
Sütik engedélyezése és tiltása a Mozilla Firefox-ban
Sütik engedélyezése és tiltása az Internet Explorerben

Bezárás