ÜGYVÉDI MEGBÍZÁS
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) irányadók a Dr. Fekete Bálint Ügyvédi Iroda (a továbbiakban: Ügyvéd) (H-9024 Győr, Baross Gábor út 73. I/3.) részére adott ügyvédi megbízás teljesítésére, amennyiben a Megbízó és a megbízott Ügyvéd külön ügyvédi megbízási szerződésben ettől eltérően nem rendelkeznek. Hatályos 2024. január 01. napjától.

 

 1. AZ ÜGYVÉD AZONOSÍTÓ ADATAI

Név: Dr. Fekete Bálint Ügyvédi Iroda
Székhely: 9024 Győr, Baross Gábor út 73. I/3. 
Kamara: Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara

Kamarai azonosító száma:
Adószám: 19320265-2-08
Telefon: +36 30 5750953
Telefon: +36 30 1755653
Telefon: +36 96 825676
E-mail: iroda[kukac]drfeketelegal.hu
E-mail: ugyved[kukac]drfeketebalint.hu

Honlap: www.drfeketelegal.hu

(a továbbiakban: Ügyvéd)

 

 1. A MEGBÍZÓ

Aki a jogi szaktudást igénylő feladatra megbízást ad és ennek ellátásáért megbízási díjat fizet az Ügyvéd részére a megbízási szerződésben rögzítettek szerint.

 

 1. A MEGBÍZOTT

Aki a Megbízó által rábízott feladat ellátására legjobb tudása szerint köteles.

 

 1. AZ ÜGYVÉDI MEGBÍZÁSI FELTÉTELEK HATÁLYA

4.1. Jelen ÁSZF rendelkezései kiterjednek az Ügyvéd és a Megbízó közötti minden szerződéses kapcsolatra – ide értve az állandó megbízást is – amelynek keretében az Ügyvéd tevékenységi körébe tartozó szolgáltatást nyújt a megbízás alapján. Az ügyvédi megbízás tárgya lehet (a továbbiakban: ügy):

 • jogi képviselet ellátása
 • jogi tanácsadás
 • okiratszerkesztés, a szerkesztett okirat ellenjegyzése
 • letét kezelése
 • pénzügyi és egyéb üzletviteli tanácsadás
 • ingatlanközvetítői tevékenység
 • büntetőeljárásban védelem ellátása,

4.2. Amennyiben az ÁSZF rendelkezései és a Megbízóval kötött megbízási szerződés más feltétele egymástól eltér, az utóbbi tekintendő irányadónak.

4.3. Az Ügyvéd biztosítja, hogy a Megbízó az ÁSZF, illetve jövőbeni módosításainak tartalmát megismerje. Ennek érdekében a megbízási szerződés megkötésekor az Ügyvéd a hatályos ÁSZF tartalmát okirati formában a Megbízónak átadja, vagy részére elektronikus dokumentumként megküldi vagy a Megbízó részére egyéb módon elektronikusan hozzáférhetővé teszi. Az átvétel aláírásával, a megbízási szerződés aláírásával vagy okiratszerkesztésre vonatkozó megbízás esetén az okirat aláírásával a Megbízó igazolja, hogy az ÁSZF tartalmát megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta. Ugyanilyen hatálya van az ÁSZF-et tartalmazó elektronikus dokumentumnak a Megbízó e-mail címére történő elküldésének, amennyiben a Megbízó annak tartalmát az elküldéstől számított 30 napon belül nem kifogásolta. A hatályos ÁSZF-et az Ügyvéd a honlapján közzéteszi és ott folyamatosan elérhető ügyfelei számára.

4.4. A Megbízó és az Ügyvéd jogviszonyában az ügyvédi megbízás minden esetben szabad megállapodás tárgya azzal, hogy alkalmazni kell rá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. (a továbbiakban: Üttv.) rendelkezéseit.

 

 1. A MEGBÍZÁS

5.1. Az ügyvédi megbízás akkor jön létre, ha a felek írásban megállapodtak a megbízás tartalmában, a megbízási díjban és az előrelátható költségekben. [Üttv. 28.  §. (4) bek.] A tanácsadási, konzultációs megbízás írásba-foglalása mellőzhető. A megbízásban nem szabályozott kérdésekben jelen ÁSZF rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

5.2. Az Ügyvéd nem köteles a Megbízó által felkínált megbízást elfogadni, ezen döntését nem köteles megindokolni.

5.3. Az Ügyvéd a Megbízóval megkötött megbízási szerződés alapján köteles a Megbízó jogai és jogos érdekei érvényesítésének és kötelezettségei teljesítésének elősegítésére, lehetőség szerint az ellenérdekű felek közötti jogvita megegyezéssel történő lezárására, illetve az igazságszolgáltatásban történő közreműködésre. [Üttv. 1. §]

5.4. A Megbízó tudomásul veszi, hogy az Ügyvéd nem működhet közre, ha az a hivatásával nem egyeztethető össze, így különösen, ha a közreműködését olyan jogügylethez kérik, amely jogszabályba ütközik, vagy jogszabály megkerülésére irányul. [Üttv. 1.§ (5) bek.]

5.5. A képviseleti megbízás, büntetőeljárásban védelem ellátása – a megbízási szerződés jellegéből eredően – az Ügyvéd részéről nem jelenti a Megbízó számára a pozitív végeredmény garantálását.

5.6. Az Ügyvéd az ügyet a Megbízó tényelőadásainak megfelelően, annak figyelembevételével látja el. A büntetőeljárásban történő védelem ellátása során az Ügyvéd a Megbízó tényelőadásához kötve van.

5.7. A Megbízó felel az általa szolgáltatott adatok, információk, okiratok, más bizonyítékok valódiságáért, alaki vagy tartalmi hibás, hiányos, nem teljes körű voltából, egyéb fogyatékosságából és a késedelmes rendelkezésre bocsátásukból eredő következményekért.

5.8. A Megbízó tudomásul veszi az Ügyvéd azon tájékoztatását, hogy minden ügyben és a jogi tanácsadás során is számolnia kell az Ügyvéd szakmai álláspontjától eltérő jogértelmezéssel, a bizonyítékok eltérő hatósági, bírósági értékelésével, mérlegelésével, és az eltérő jogalkalmazás kockázatával.

5.9. Az Ügyvéd szakmai álláspontjától eltérő jogalkalmazás kockázatát – az egységes gyakorlat hiányából, a hivatalos eljárások elhúzódásából, kiszámíthatatlanságából eredő kockázatokat is – a Megbízó vállalja.

5.10. Az ügyvédi megbízás teljesítésére irányuló eljárást, a szükséges intézkedéseket, a bizonyítékok felhasználását és a beadványok benyújtását, illetve ezeknek a tartalmát, sorrendjét és esedékességét az Ügyvéd határozza meg. A Megbízó a megbízás tárgyában önálló intézkedést, egyezséget csak az Ügyvéd jóváhagyásával kezdeményezhet. A Megbízó vállalja, hogy a megbízás időtartama alatt mást nem bíz meg az ügyletben történő közreműködésre.

5.11. Felek kizárnak minden olyan tevékenységet, amely ellentétes a Megbízó jogos érdekével.

5.12. Az ügyvédi szolgáltatások teljesítési helye – az ügyvédi megbízástól függően a hatóságok, bíróságok, harmadik személyek előtti eljárást kivéve – az Ügyvéd irodája. Az Ügyvéd a Megbízó székhelyén, telephelyén, lakóhelyén rendszeres megjelenésre, szolgáltatásra nem köteles, ilyen eseti eljárásért külön díjat számíthat fel.

5.13. Az Ügyvéd a megbízást alkalmazott ügyvédje, ügyvédjelöltje, helyettes ügyvédje vagy akár más ügyvédi iroda, ügyvéd (együttműködő, társult ügyvéd vagy ügyvédi iroda) közreműködésével is teljesítheti, kivéve, ha ezt a Megbízó az egyedi megbízási szerződésben kifejezetten kizárta. A Megbízott köteles a helyettes ügyvédet a szükséges tájékoztatással ellátni – munkájáért úgy felel, mintha személyesen járna el. A közreműködő ügyvéd (ügyvédjelölt) a rá vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel jogosult valamennyi eljárási cselekmény, nyilatkozat megtételére, hatóság, bíróság előtti eljárásra, helyettesítőként tárgyaláson való részvételre.

 

 1. MEGHATALMAZÁS

6.1. Amennyiben az ügyvédi megbízás teljesítéséhez a Megbízó képviselete is szükséges, a Megbízó meghatalmazást ad a Megbízott részére. A képviseletre vonatkozó meghatalmazást írásba kell foglalni, amelynek tartalmaznia kell az Ügyvéd elfogadó nyilatkozatát is.

6.2. A meghatalmazás feljogosítja a meghatalmazottat képviselet ellátására a Megbízót megillető pénznek vagy dolognak, valamint az eljárási költségeknek az átvétele vonatkozásában is.  A Megbízó részére történő pénz, vagy vagyontárgy átvételéről a Megbízót haladéktalanul értesíteni kell.

6.3. A meghatalmazás a Megbízott döntése alapján bármikor korlátozható, illetve visszavonható.

 1. OKIRATI ELLENJEGYZÉS

7.1. Az Ügyvéd csak olyan okiratot láthat el ellenjegyzéssel, amely a saját vagy az irodája közreműködésével jött létre.

7.2. Az okirat ellenjegyzése során az Ügyvéd az Üttv.-ben szabályozottak szerint köteles a jognyilatkozatot tevő fél, illetve meghatalmazottja azonosítására és személyazonosságának ellenőrzésére.

7.3. Az Ügyvéd köteles a közreműködést megtagadni, ha

 • a fél a személyazonosságának megállapításához nem szolgáltat adatot,
 • a fél nem tud bemutatni érvényes igazolványt, vagy
 • az ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy az igazolvány elvesztését, ellopását vagy megsemmisülését bejelentették és megtalálásának vagy megkerülésének ténye nincs nyilvántartva.

 

 1. IRATOK ÁTVÉTELE

8.1. Az Ügyvéd a Megbízótól átvett vagy a Megbízót megillető iratok átvételéről – a Megbízó kérésére – elismervényt ad. Az iratokat a megbízás teljesítése, illetőleg felmondása után – a 8.2 pontban meghatározott kivétellel – az Ügyvéd a megbízó kérésére köteles kiadni.

8.2. Az Ügyvéd nem köteles kiadni a megbízással kapcsolatos fogalmazványait, a Megbízó utasításait tartalmazó iratokat, az ügyben hozzá intézett leveleket, a Megbízó érdekében teljesített fizetésekről szóló nyugtákat és az eljárása szabályszerűségének elbírálásához szükséges más iratokat; a megbízó kérésére az ilyen iratokról – a fogalmazványokat kivéve – másolatot köteles kiadni.

8.3. Az Ügyvéd nem tagadhatja meg az iratok kiadására vonatkozó kérést megbízási díj és költségtérítés meg nem fizetése miatt.

 

 1. A LETÉTKEZELÉS SZABÁLYAI

9.1. Az Ügyvéd az ügyvédi letétet

 • a megbízás teljesítéseként,
 • a megbízáshoz kapcsolódó eljárási cselekmények költségének fedezeteként és azok teljesítésére,
 • a megbízáshoz kapcsolódóan megőrzésre pénzt, készpénz-helyettesítő fizetési eszközt, utalványt, értékpapírt vagy más okiratot vehet át, őrizhet és kezelhet letétként.

9.2. A letéti szerződést írásba kell foglalni.

9.3. Az Ügyvéd a letétet a letét céljától eltérően nem használhatja, azt nem hasznosíthatja, továbbá azt más személy birtokába vagy őrizetébe az Üttv. eltérő rendelkezése hiányában nem adhatja. Az ügyvéd a letett pénzt lekötheti.

9.4. A letétkezelésre a Magyar Ügyvédi Kamara letét- és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályairól szóló 7/2018. (III. 26.) MÜK szabályzata irányadó.

 

 1. PÉNZ, EGYÉB ÉRTÉK ÁTVÉTELE

10.1. Az Ügyvéd köteles a Megbízó részére átvett pénzről vagy egyéb értékről a Megbízót haladéktalanul értesíteni.

 

 1. A MEGBÍZÓ JOGAI

11.1. A Megbízó az ügy állásáról és a tett intézkedésekről bármikor felvilágosítást kérhet, az ügyében az előre egyeztetett időpontban konzultációt kérhet.

11.2. Az Ügyvéd nem vállalhat el olyan megbízást, amely Megbízójának érdekeivel ellentétes. Az Ügyvéd nem vállalhat el olyan megbízást, amellyel összeütközésbe kerülne korábbi ügyfelével szemben vállalt kötelezettségével, kivétel, ha a korábbi és az új ügy között nincs összefüggés, vagy ha a korábbi Megbízója ehhez írásban hozzájárult.

11.3. A Megbízó a megbízási szerződést írásban bármikor korlátozhatja, vagy azonnali hatállyal felmondhatja, kivéve ha az egyedi megbízási szerződésben a Felek ettől eltértek.

 

 1. ÜGYVÉDI MUNKADÍJ (MEGBÍZÁSI DÍJ)

12.1. A Megbízó az Ügyvéd szolgáltatásai ellenében az alábbi feltételek szerinti díjfizetésre köteles.

12.2.  A Felek a megbízási díjat szabadon határozzák meg. A munkadíjra, az esetleges költségekre vagy annak egyes tételeire az egyedi Megbízási szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Ügyvéd pro bono ügyet vagy részmegbízást kizárólag előzetes írásos megbízási szerződés alapján vállal. Az Ügyvéd felhívja a Megbízó figyelmét a szolgáltatás visszterhességére. Amennyiben a Megbízási szerződés a megbízás valamely részfeladatára nem tartalmaz ügyvédi megbízási díjat, úgy azt a részfeladatot 38.000,-Ft+ÁFA/óra díjon számolják el a felek egymás között. Minden megkezdett óra egy egész órának minősül.

12.3. A megbízási szerződésben a felek költségátalányban is megállapodhatnak. A megbízási szerződésben rögzített megbízási díj kizárólag az adott feladatra vonatkozó ügyvédi munkadíjat tartalmazza. Nem tartalmazza azonban a feladat ellátásával kapcsolatosan felmerült költségeket, amelyre az Ügyvéd igényt tarthat, amely esetben a Megbízó azt köteles részére megtéríteni. Amennyiben a felek az egyedi szerződésben nem állapodtak meg a költségek térítéséről, úgy az Ügyvéd az igazolt költségeire tarthat igényt a postázással és iratkezeléssel kapcsolatban. Az úti- és utazási költségek tekintetében a mindenkori óradíj 50%-a illeti meg az Ügyvédet az utazás idejére, továbbá a gépkocsifutást a mindenkori NAV norma és üzemanyagár, továbbá 30,-Ft/km amortizációs költség figyelembe vételével jogosult felszámítani az Ügyvéd.

12.4. Bíróság előtt nem érvényesíthető az ügyvédi tevékenység eredményességéhez kötött ügyvédi munkadíj (sikerdíj) annyiban, amennyiben annak összege a teljes ügyvédi munkadíj kétharmadát meghaladja. A teljes ügyvédi munkadíjba nem számít bele

 1. a) a Megbízó által az ügyvédi munkadíj részeként megfizetendő, az ügy ellátásával felmerülő költség, valamint
 2. b) az ügyvédi megbízási díjnak az a része, amelyről az ügyvéd ellenérték nélkül lemondott.

12.5. Az Ügyvéd az általa teljesített szolgáltatásról, tanácsadásról a ráfordított munkaórák feltüntetésével jogosult munkalapot kiállítani, amely a díjelszámolás és a számlázás alapja. Szóbeli tanácsadás, jogi konzultáció során minden megkezdett óra 1 (egy) órának számít. Az Ügyvéd jogosult az irattanulmányozásra és a felkészülésre is óradíjat felszámítani.

12.6. Folyamatosan teljesített szolgáltatás esetén a teljesítés időpontja a számla szerinti fizetési határidő. Az Ügyvéd – amennyiben a fizetés nem készpénzben történik – jogosult valamennyi szolgáltatását 8 (nyolc) napos fizetési határidővel számlázni. Késedelmes fizetés esetén a Megbízó évi 15 %-os mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. Banki átutalással történő fizetés esetén a megbízási díj az Ügyvéd bankszámláján történő jóváírással minősül teljesítettnek.

12.7. Az ügyvédi munkadíj kiegyenlítésének elmulasztása esetén az Ügyvéd 15 (tizenöt) napos felmondási idővel jogosult a megbízási szerződés felmondására. Erre az esetre kötbér is megilleti az Ügyvédet. A kötbér mértéke a teljes szerződéses megbízási díj 50%-a. Amennyiben az nem határozható meg, úgy a kötbér mértéke 500.000,-Ft, azaz ötszázezer forint.

12.8. A Megbízó javára átvett pénzből – a megbízó egyidejű írásbeli értesítése mellett – kielégíthető a Megbízóval szemben fennálló és lejárt megbízási díj és költségtérítés címén fennálló követelés, kivéve, az Üttv. 31. §-ban felsorolt esetekben.

12.9. Az Ügyvéd köteles a munkadíjról a megbízó részére olyan elszámolást adni, amely alapján a bíróság megállapíthatja és másik felet kötelezheti a perköltség megfizetésére. Az Ügyvéd kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a bíróság alacsonyabb összegű perköltséget ítélne meg, amelyet a Megbízó elfogad. A Megbízottat erre az esetre is az általa kimutatott elszámolás szerinti megbízási díj illeti meg.

12.10. Az ügyvédi megbízás teljesítése során felmerülő illetékeket, szakértői és egyéb költségeket a Megbízó fizeti – ezek előlegezésére az Ügyvéd nem köteles.

12.11. Amennyiben az ügyvédi megbízás annak teljesítése előtt szűnik meg, az Ügyvéd köteles a felvett megbízási díjjal elszámolni, a megbízás megszűnéséig végzett munkával arányos megbízási díjat visszatarthatja. Az Ügyvéd tájékoztatja Megbízót, hogy az ügyvédi megbízás gondossági és nem eredménykötelem, ezért az Ügyvéd az ügyvédi megbízási díjra akkor is jogosult, ha eljárása nem vezetett eredményre (Ptk. 6:276.§ (1) bekezdés).

12.12. Az Ügyvéd tájékoztatja a Megbízót a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendeletről. A rendelet szerint a fél pernyertessége esetére igényelheti, hogy részére a bíróság az ügyvéd munkadíjának és készkiadásainak címén kötelezze a pervesztes felet a fél és a képviselője között létrejött ügyvédi megbízási szerződésben kikötött megbízási díj, valamint a fél által képviselője részére költségtérítésként megfizetett indokolt készkiadások együttes összegének megfizetésére. Az így megállapított munkadíj összegét a bíróság indokolt esetben mérsékelheti, ha az nem áll arányban a pertárgy értékével vagy a ténylegesen elvégzett ügyvédi tevékenységgel. Amennyiben a fél és az ügyvéd között nincs az ügy ellátására vonatkozó díjmegállapodás, vagy ha a fél ezt kéri, a bíróság a képviselet ellátásával felmerült munkadíj összegét az alábbiak figyelembevételével állapítja meg.

Az IM rendelet szerint:

 1. 3. § (2) Polgári és közigazgatási perben, valamint egyéb közigazgatási bírósági eljárásban a munkadíj összege
 2. a) 10 millió Ft-ot meg nem haladó pertárgyérték esetén a pertárgyérték 5%-a, de legalább 10 000 Ft,
 3. b) 10 millió Ft feletti, de 100 millió Ft-ot meg nem haladó pertárgyérték esetén az a) pontban meghatározott munkadíj és a 10 millió Ft feletti összeg 3%-a, de legalább 100 000 Ft,
 4. c) 100 millió Ft-ot meghaladó pertárgyérték esetén a b) pontban meghatározott munkadíj és a 100 millió Ft feletti összeg 1%-a, de legalább 1 millió Ft.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti eljárásban a pertárgy értéke nem állapítható meg, a munkadíj minden megkezdett tárgyalási óránként, valamint az ügyvédnek az eljárást megelőző és a tárgyaláson kívül végzett igazolt tevékenységéért óránként 6000 Ft, de legalább 12 000 Ft

(4) Nemperes eljárásban és a hatályon kívül helyezés folytán megismételt eljárásban a munkadíj a (2) és (3) bekezdés szerinti eljárásban megállapítható munkadíj legfeljebb 50%-a.

(5) A másodfokú és a felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi munkadíj a (2)-(4) bekezdésben meghatározott összeg 50%-a azzal, hogy a pertárgy értékeként ezekben az esetekben a fellebbezésben, felülvizsgálati kérelemben vitatott összeget kell alapul venni.

(6) A munkadíj megállapítása során a munkadíj összegét a bíróság indokolt esetben mérsékelheti, ha az nem áll arányban a ténylegesen elvégzett ügyvédi tevékenységgel. A bíróság a munkadíjat – különösen az ügy bonyolultsága esetén – a (2)-(5) bekezdésben meghatározott összegnél magasabb összegben is megállapíthatja. A bíróság a munkadíj eltérő összegben történő megállapítását indokolni köteles.

 1. § (1) A kamarai jogtanácsos által képviselt fél kamarai jogtanácsosi költségként
 2. a) a 3. § szerinti munkadíj, valamint
 3. b) a képviselet ellátásával összefüggésben felmerült, indokolt készkiadások

együttes összegét számíthatja fel.

(2) A munkadíj megállapítása során a 3. § (6) bekezdését alkalmazni kell.

4/A. § (1) Az ügyvédi díj 3. §-ban meghatározott összege a tevékenység ellenértékét terhelő általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza; azt a díj összegén, mint adóalapon felül kell – a külön jogszabály rendelkezései szerint – felszámítani. Ha az ügyvéd az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint adólevonási joggal rendelkezik, a számlával igazolt költségnek csak a nettó összege növeli az adóalapot.

 

12.13. Az Ügyvéd tájékoztatja a Megbízót, hogy a közigazgatási- és bírósági eljárásban a vonatkozó jogszabályok feltételei szerint személyes költségmentesség, illetékfeljegyzési jog illetheti meg, amelyről erre irányuló külön kérelemre a Megbízó által csatolandó okiratok, igazolások, nyilatkozatok alapján az eljáró hatóság, bíróság dönt. A jogszabályi rendelkezések alapján a tárgyuk miatt költség- vagy illetékmentes, feljegyzési jogos eljárásokban a Megbízót a jogszabály rendelkezése alapján illeti meg ilyen kedvezmény (pl. tartásdíjperek, közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata iránti perek).

 

 1. ÜGYNYILVÁNTARTÁS ÉS IRATKEZELÉS

Az Ügyvéd a megbízás alapján ellátott ügyekről az ügyvédi tevékenységre vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrizhetősége, valamint az ügyfelek jogainak védelme érdekében nyilvántartást vezet.

Az ügyekről vezetett nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza:

– az ügyvéd által képzett ügyazonosítót,

– az ügyfél nevét,

– az ügy tárgyát,

– a megbízási szerződés létrejötte időpontját és

– az ügyhöz kapcsolódó bírósági eljárások lajstromszámát, illetve más eljárások iktatószámát.

Az Ügyvéd a meghatározott adatokat a megbízás megszűnését követő öt évig, okirat ellenjegyzése esetén az okirat ellenjegyzését követő tíz évig, ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügyben a jog bejegyzésétől számított tíz évig kezeli.

 

 1. ADATKEZELÉS, SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

14.1. A Megbízó, illetve képviselője a megbízás aláírásával az Ügyvéd részére megadja hozzájárulását a személyes adatai kezeléséhez, az alábbi feltételekkel.

14.2. Az Ügyvéd adatkezelésére, a Megbízó jogaira és kötelezettségeire az információs önrendelkezési jogról és információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. (Üttv.), valamint a kapcsolódó Európai Uniós rendeletek az irányadóak.

14.3. Az adatszolgáltatás önkéntes. Amennyiben a Megbízó megtagadja a törvényben előírt kötelező adatszolgáltatást, az Ügyvéd a megbízást visszautasíthatja.

14.4. Az adatkezelés célja az ügyvédi megbízás teljesítése, a Megbízóval való kapcsolattartás és kommunikáció.

14.5. A Megbízó hozzájárulása alapján kezelhető személyes adatai a következők:

 • Név, szervezet-, ill. cégnév és a képviselő neve
 • Lakcím, székhely, telephely
 • Telefonszám, Mobil telefonszám, Fax szám, E-mail cím, Honlapcím.

14.6. Az Ügyvéd felhívja a Megbízó figyelmét, hogy a kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását az Infotv. rendelkezései szerint vélelmezni kell.

14.7. További személyes adatok kezelése törvényi felhatalmazáson alapulhat, amelynek célja jogszabályi kötelezettségek teljesítése.

14.8. A személyes adatokat – az ügyvédi titok védelme alatt – megismerheti az Ügyvéd alkalmazottja (pl. alkalmazott ügyvédje, ügyvédjelöltje, asszisztense), a közreműködő/együttműködő ügyvéd – de rajtuk kívül az Ügyvéd a Megbízó személyes adatait harmadik személy részére nem adhatja át, nem teheti hozzáférhetővé – kivéve a törvényben előírt eseteket. Nem jelenti a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezések megsértését, ha a megbízás teljesítéséhez szükséges e személyes adat közlése, feltüntetése.

14.9. Az Ügyvéd jogosult a Megbízó címére postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt küldeni.

14.10. A Megbízó jogosult megismerni minden olyan adatot, amelyet az Ügyvéd a személyével kapcsolatban kezel.

14.11. Az Ügyvéd gondoskodik az adatok biztonságáról, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás és nyilvánosságra hozás, törlés, továbbá sérülés vagy megsemmisülés elkerülésének biztosításáról.

14.12. Az adatkezelés maximális időtartama a Felek közötti jogviszony megszűnését követő ötödik (5.) év vége. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.  törvényben (továbbiakban: Pmt) megjelölt személyes adatokat az Ügyvéd – a hivatkozott törvény rendelkezése szerint – nyolc (8) évig köteles megőrizni.

14.13. Az Ügyvéd tájékoztatja a Megbízót, illetve a képviseletében eljáró természetes személyt, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggésben az Infotv.-ben írtak szerint jogosult  tájékoztatást kérni az adatainak kezeléséről, helyesbítéséről, törléséről, illetve joga van a bírósági jogérvényesítéshez és sérelemdíj követeléséhez.

 

 1. PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS ELLENI JOGSZABÁLYI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE

15.1. Az Ügyvéd tájékoztatja a Megbízót, hogy az Ügyvéd a közhiteles nyilvántartásba való bejegyzésre irányuló eljárásban való jogi képviseletre, illetve közhiteles nyilvántartásba való bejegyzés alapjául szolgáló okirat szerkesztésére irányuló megbízási szerződés megkötése előtt köteles a természetes személy tekintetében a bemutatott okmányra vonatkozó Üttv.-ben meghatározott adatokat igényelni.

15.2. Az adatigénylésért ebben az esetben nem kérhető díj, költségtérítés vagy más ellenérték.

 

 1. AZ ÜGYVÉD TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGE

16.1. Az Ügyvédet titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt, információt és adatot illetően, amelyről az ügyvédi tevékenység gyakorlása során szerzett tudomást. E kötelezettség független az ügyvédi megbízási jogviszony fennállásától, és az ügyvédi működés megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség kiterjed az ügyvéd által készített és a birtokában levő egyéb iratra is, ha ez a titoktartás körébe tartozó tényt, adatot tartalmaz. Az ügyvédnél folytatott hatósági vizsgálat során az ügyvéd nem tárhatja fel a megbízójára vonatkozó iratokat és adatokat, de a hatóság eljárását nem akadályozhatja. A Megbízó, a jogutódja és a törvényes képviselője a titoktartási kötelezettség alól felmentést adhat. A titoktartási kötelezettség az Ügyvéd alkalmazottjaira megfelelően irányadó. [Üttv. 9. §. (2) bek]

16.2. Titoktartási kötelezettség terheli azokat is, akik az ügy ellátása során az ügyvéd helyetteseként, segítőjeként az ügyvédi titok birtokába juthattak.

16.3. A titoktartásra kötelezett személy az ügyvédi titkot mindenkivel szemben köteles megőrizni.

16.5. A titoktartás alól felmentést az adhat, aki a titokról rendelkezni jogosult. Ha több jogosult van, a felmentést mindenkinek meg kell adnia. Több örökös esetében azonban bármely örökös jogosult az ügyvéd által készített végrendelet, öröklési szerződés, halál esetére szóló ajándékozás stb. tárgyában a titok megismerésére.

16.6. A titoktartási kötelezettségek alóli kivételekre az Üttv. irányadó.

 

 1. VERSENYTILALMI KORLÁTOZÁSOK

17.1. A Megbízó tudomásul veszi, hogy nem jogosult az Ügyvéd bármely munkavállalójával, különösen, de nem kizárólagosan alkalmazott ügyvédjével, ügyvédjelöltjével, együttműködő ügyvédjével vagy ügyvédi irodájával jogi szolgáltatás végzésére irányuló, továbbá munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesíteni.

17.2. Megbízott kötelezi magát arra, hogy az Ügyvéd és közötte fennálló jogviszony alatt, valamint annak bármely okból történő megszűnését követően 7 (hét) évig sem az Ügyvéd munkavállalói, volt munkavállalói, együttműködő ügyvédei, ügyvédi irodái, sem a velük közvetlenül kapcsolatban álló vagy az általuk szolgáltatott információ alapján harmadik személyek részére megbízást nem ad, ajánlattal sem szóban, sem írásban, sem egyéb arra utaló módon nem keresi meg őket, velük az Ügyvédet megkerülve vagy rajta kívül sem közvetlenül, sem közvetve, sem az Üttv.-ben meghatározott, sem munkaviszonyon alapuló tevékenységre megbízást nem ad és erre vonatkozó jogviszonyt nem hoz létre.

 

17.3. A versenytilalmi korlátozást a Megbízó önként vállalja, elfogadva és alávetve magát az Ügyvéd piacvédelmi érdekeinek. Az Ügyvéd az állandó Megbízók részére versenytilalmi korlátozásának ellentételezésére a jelen ÁSZF-ben meghatározott díjazásából az egyedi megbízási szerződésben kedvezményt biztosít. A korlátozás ellentételezésére biztosított kedvezményt a Megbízó értékarányosnak tekinti.

 

17.4. A Megbízó vállalja, hogy a fenti versenytilalmi korlátozás megszegése esetén az Ügyvéd részére, az Ügyvéd fizetési felszólításának kézhezvételét követő 8 (nyolc) napon belül kötbért fizet, amelynek mértéke a Megbízó által a fenti korlátozás megsértésével adott megbízás szerződéses értékének kétszerese. A Megbízót a kötbérfizetési kötelezettség jogsértésenként terheli, tehát személyenként és ügyenként kell megfizetnie.

 

 1. AZ ÜGYVÉD FELELŐSSÉGE

18.1. Az Ügyvéd a tevékenysége ellátása során polgári-, büntető- és fegyelmi felelősséggel tartozik. Az Ügyvéd a tevékenysége során okozott kár megtérítéséért a Polgári Törvénykönyv szerint felel, azaz köteles a tevékenysége során másnak jogellenesen és vétkesen okozott kárt megtéríteni.

18.2. Az Ügyvéd az ügyvédi tevékenysége körében okozott károk megtérítésére felelősségbiztosítással rendelkezik. Az Ügyvéd a kártérítési felelősségét a kötelező felelősségbiztosítása káreseményenkénti legmagasabb összegéig korlátozza, ezt meghaladóan pedig kizárja. (Üttv. 28. § (6) bekezdés: Ptk.6:152.§).

18.3. Az Ügyvéd felróhatóság hiányában is felelősséggel tartozik a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett pénzért és értéktárgyért. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiányt elháríthatatlan külső ok idézte elő.

18.4. Az Ügyvéd a szívességi ügyintézésből eredő kártérítési felelősségét kizárja.

18.5. A megbízásból eredő kártérítési követelés a kár bekövetkeztétől számított 1 (egy) éven belül elévül.

 

 1. ÉRTESÍTÉSEK

19.1. Az Ügyvéd a Megbízó részére szóló írásbeli értesítéseket, küldeményeket – amennyiben azokat nem személyesen veszik át – postai úton arra a címre küldi meg, amelyet a Megbízó megadott részére elektronikusan pedig az általa megadott e-mail címre. Az Ügyvéd nem felel azért, ha a megadott név, cím, e-mail cím pontatlansága, változása miatt vagy más, az Ügyvéden kívül álló okból a kézbesítés elhúzódik, vagy eredménytelen.

19.2. Az Ügyvéd által a Megbízónak postai úton írásban küldött értesítések, közlésének időpontja az értesítés Megbízó általi kézhezvételének napja. A postai úton, az Ügyvéd által a megbízó ismert címére igazoltan megküldött értesítéseket a felek az elküldést követő ötödik (5.) munkanapon közöltnek tekintik, még ha azok „címzett ismeretlen”, „elköltözött”, „cím elégtelen”, „nem fogadta el” vagy „nem kereste” megjelöléssel jönnek is vissza. Az elküldés időpontjának igazolásául az Ügyvéd postakönyve, feladóvevénye, vagy ezzel egyenértékű, a posta által kiállított okirat is szolgálhat.

19.3. Az elektronikus úton küldött iratok (levelek, értesítések, nyilatkozatok, beadványok, hivatalos iratok) a felek jogviszonyában a papíralapú iratok helyettesítésére szolgálnak, azokkal mindenben egyenértékűnek minősülnek. A szerződéses nyilatkozatok alaki kellékei tekintetében az elektronikus úton elküldött nyilatkozatok írásban megtett nyilatkozatnak minősülnek. Az Ügyvéd által elektronikus úton küldött irat közlésének időpontja az elküldés napja, a munkanap 16. (tizenhatodik) óráját követően elküldött irat esetén a következő munkanap. A Megbízó tudomással bír arról, hogy az elektronikus úton folytatott levelezést az Ügyvéd számítástechnikai rendszere elektronikus úton rögzíti és tárolja, amelynek időtartama 5 év. A Megbízó az elektronikus tárolt és rögzített adataiba, irataiba betekinthet. A Megbízó elfogadja az Ügyvéd számítógépes rendszerében rögzített adatok valódiságát, esetleges jogvita esetén azt bizonyítékként ismeri el, mind az elektronikus levél elküldése tényére, időpontjára, és tartalmára vonatkozóan.

19.4. Amennyiben az értesítés postai úton, telefax útján és elektronikus úton is megtörténik, akkor a korábban megtörtént értesítéshez fűződnek a joghatások. Az Ügyvéd jogosult úgy tekinteni, hogy a Megbízó tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha arra a közlést követő 10 (tíz) napon belül nem érkezett észrevétel vagy kifogás.

19.5. A Megbízó a megbízási szerződésben jogosult megnevezni azon személyeket, akik a kapcsolattartásban képviseletében közreműködnek.

19.6. Az Ügyvéd részéről a Megbízóval való kapcsolattartásra az alkalmazottai és közreműködői jogosultak.

 

 1. A MEGBÍZÁS FELMONDÁSA, MEGSZŰNÉSE

20.1. Az Ügyvéd a Megbízást bármikor, indokolás nélkül, írásban felmondhatja. A felmondási idő a megbízó értesítésétől számított 15 (tizenöt) nap. Az Ügyvéd a felmondási idő alatt is köteles a megbízó érdekében eljárni.

20.2. A Megbízó a megbízást írásban bármikor korlátozhatja, vagy azonnali hatállyal felmondhatja.

20.3. Az Ügyvéd a megbízás megszűnését vagy korlátozását haladéktalanul köteles annak a hatóságnak írásban bejelenteni, amelynél a rábízott ügy folyamatban van.

20.4. A megbízás a felmondáson kívül megszűnik a következő esetekben:

 • a megbízás teljesítésével,
 • az Ügyvéd vagy a Megbízó halálával,
 • a Megbízó jogutód nélküli megszűnésével,
 • az Ügyvéd kamarai tagságának megszűnésével.

20.5. Az Ügyvéd köteles a Megbízó haláláról vagy jogutód nélküli megszűnéséről haladéktalanul értesíteni azokat az általa ismert személyeket és szerveket, akiknek ebből eredően jogaik és kötelezettségeik keletkeztek.

 

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21.1. Az Ügyvéd felhívja a Megbízó figyelmét, hogy az egyedi megbízási szerződés ezen Megbízási Feltételek (Általános Szerződési Feltételek) elfogadása előtt – a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével – jogában áll bármely feltételtől eltérni, igényei szerinti módosítását kérni és ez alapján lehetősége van ennek megfelelő megbízást kötni.

22.2. A Megbízó kijelenti, hogy ezen ÁSZF-et teljes terjedelmében elolvasta, értelmezte és megfontolása után kijelenti, hogy eltérést nem kér, azokat – figyelemmel a megbízási szerződés rendelkezéseire is – módosítás nélkül elfogadja.

22.3. A Felek ezen ÁSZF elolvasása és kellő értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. A Megbízó a megbízási szerződés aláírásával igazolja, hogy ezen ÁSZF okirat egy példányát átvette vagy annak tartalmát más módon megismerte.

 

 

 

H-9024 Győr, Baross Gábor út 73. I/3.

Tájékoztatjuk, hogy a honlapunkon elérhető tartalmak nem minősülnek jogi tanácsadásnak, a weboldal kizárólag azt a célt szolgálja, hogy bemutassuk ügyvédi irodánkat és általános jellegű információkkal szolgáljunk. A weboldalon található tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, így annak részben vagy egészében történő másolása kizárólag a weboldal üzemeltetőjének előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

Ezt a honlapot a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamarában bejegyzett Dr. Fekete Bálint Ügyvédi Iroda (képviselő: Dr. Fekete Bálint alapító tag, irodavezető ügyvéd) tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amelyek az ügyféljogra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

ImpresszumAdatkezelési tájékoztatóKapcsolattartói adatkezelési tájékoztatóÁltalános szerződési feltételek

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezettek a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Adatkezelési tájékoztató

Kapcsolattartói adatkezelési tájékoztató

Cookie-k törlése, engedélyezése és kezelése a Chrome-ban
Sütik engedélyezése és tiltása a Mozilla Firefox-ban
Sütik engedélyezése és tiltása az Internet Explorerben

Bezárás